OFFER

Transit_LAB een platform voor (complexe) uitdagingen ! Van ruw idee tot uitvoerbaar project.

Studie – en projectontwikkeling, bij voorkeur te situeren tussen het concept en de uitvoering. Transit_LAB werkt in een unieke formule van ‘studiesyndicaat’, waarbij:

 • Er gewerkt wordt met een systeem van ‘open boekhouding’
 • Er goede afspraken gelden betreffende het eigenaarschap van de concepten en ideeën
 • Er gewerkt wordt met een multidisciplinair team van freelancers

Inhoudelijk gaat het liefst over:

 • Complexe uitdagingen waarin diverse disciplines met elkaar gecombineerd worden.
 • Uitdagingen met een positief maatschappelijk effect: een stap naar een duurzamere en zichzelf vernieuwende samenleving.
 • Projecten die open staan voor betrokkenheid van de bevolking.

De kennisvelden waaruit transit_LAB ‘in huis’ kan putten zijn:

 • Industriecultuur en identiteitsontwikkeling
 • Regionale en lokale ontwikkeling en reconversie
 • Veredeling van materialen en materiaalstromen, afval en landfill-mining
 • Praktische toepassing en integratie van hernieuwbare energie in industriële processen
 • Consulting en wereldwijde benchmarking inzake milieu- en duurzaamheidstechnologie
 • Duurzame stedenbouw en architectuur
 • Mijnbouwtechnieken en herbestemming van industriegebieden en – gebouwen
 • Mediaproductie voor educatie en communicatie
 • Hands on resultaatsgericht projectmanagement
 • Event management & production

Het netwerk van transit_LAB ontstond in de Belgische Mijnstreek, ontwikkelde zich verder in gelijkaardige gebieden in Europa en heeft nu een blik op de wereld.


Transit_LAB a platform for (complex) challenges. From a rough idea to a feasible project.
Study and project development, preferably situated between the rough concept and its execution. Transit_LAB works within a unique formula of ‘study syndicate’, in which:

 • A system of ‘open bookkeeping’ is utilised;
 • There are good agreements concerning ownership of concepts and ideas;
 • A multidisciplinary team of freelancers is employed.

Content-wise, these are preferred:

 • Complex challenges in which various disciplines are combined;
 • Challenges with a positive social effect: a step towards a more sustainable and continually self-innovating society;
 • Projects open to involvement by the population.

The in-house fields of knowledge transit_LAB can draw from are:

 • Industrial culture and identity development;
 • Regional and local development and reconversion;
 • Processing of materials and material flows, waste-streams and landfill-mining;
 • Practical application and integration of renewable energy in industrial processes;
 • Consulting and worldwide benchmarking regarding environmental and sustainable technologies;
 • Sustainable urban design and architecture;
 • Mining techniques and adaptive reuse of industrial areas and buildings;
 • Media production for education and communication;
 • Hands-on, result-oriented project management;
 • Event management & production.

  Transit_LAB’s network was created in the Belgium Mining area and is mainly situated in mining regions in Europe and all over the world.