ABOUT

Transit_LAB CVSO is een coöperatieve vennootschap voor het realiseren van vernieuwende projecten in de duurzame ontwikkeling. De activiteiten situeren zich in ‘transitietechnologie’ en ‘reconversietrajecten’. Transit_LAB is door de federale overheid als sociale onderneming erkende coöperatieve.

  • Transitietechnologie’: technieken, inzichten en praktijken die vandaag echt toepasbaar zijn en die bijdragen aan de transitie naar een nieuwe maatschappij waarin duurzame evenwichten worden nagestreefd.
  • Reconversietrajecten’: regio’s, gemeenschappen, industrieën die een verandering ondergaan en zelf mee vorm willen geven aan een duurzame toekomst. transit_LAB mobiliseert deskundigheid uit diverse disciplines.

We hebben een voorliefde voor volgende uitdagingen en projecten:

  • lokale en regionale ontwikkeling, op maat van en gestuurd door de bevolking.
  • oplossingen voor milieu- en energievraagstukken.
  • het (her)waarderen van erfgoed, techniek, cultuur en kunsten.

E³: onze waarden: herstellen van evenwicht tussen economie, ecologie en emotie.

doe mee ! 


Transit_LAB is a cooperative company for the realisation of innovative projects in sustainable development. Its activities are located within ‘transition technology’ and ‘reconversion processes’. Transit_LAB is recognized by the Belgian federal government as social enterprise.

  • ‘Transition technology’: techniques, insights and practices which are truly applicable today and which contribute to the transition towards a new society in which sustainable balances are pursued.
  • ‘Reconversion processes’: regions, communities, industries that are undergoing changes and want to help shape a sustainable future. Transit_LAB mobilises expertise from diverse disciplines.

We prefer working around following challenges and projects:

  • local and regional development
  • solutions for environmental and energy-related problems.
  • (re)development of heritage, technology, arts and culture.

E³: our values in a nutshell: to  restore the balance between economy, ecology and emotion.

Join in !