PROJECTS

waste refinery & gencoal

WASTE REFINERY

Het alternatief voor verbrandingsovens en stortplaatsen ! De maatschappij staat voor een grote uitdaging inzake hergebruiken van materialen. Transit_LAB heeft de oplossing! WASTE  REFINERY is een (aangepaste) toepassing van betrouwbare technologie uit de mijnbouw. De ‘WASTE REFINERY’ is een hoog performante scheidings – en zuiveringsinstallatie die al de bruikbare grondstoffen uit huishoudelijk afval wint. Enerzijds … Meer lezen over WASTE REFINERY

waste refinery & gencoal

WASTE REFINERY

The alternative to incinerators and landfill sites! Our society is facing a big challenge in terms of materials recycling. Transit_LAB has the solution! WASTE REFINERY  is an (adapted) application of reliable mining technology. The WASTE REFINERY is a high-performance separation and purification installation which extracts all usable resources from domestic waste. On the one hand, … Meer lezen over WASTE REFINERY

pre-design ondernemershub

Een opleidingspool Cleantech in Houthalen

In 2012 werd het concept ontwikkeld voor de ombouw van de vroegere mijnbouwschool TIKB in Houthalen, Limburg, tot een school voor industriële toepassing van clean technologies. De cvba transit_LAB ontwikkelde de visie op de ombouw van de historische schoolgebouwen. Belangrijke onderdelen: Volwaardig hergebruik van de beschermde modernistische gebouwen van TIKB. Volwaardige integratie in de Cleantechcampus … Meer lezen over Een opleidingspool Cleantech in Houthalen

pre-design ondernemershub

A training pool Cleantech in Houthalen

In 2012, the concept for the conversion of the former mining school TIKB in Houthalen, Limburg, into a school for the industrial application of clean technologies was developed. The cooperative company transit_LAB developed the vision on the conversion of the historical school buildings. Important components:     •    Full recycling of the protected modernist buildings of … Meer lezen over A training pool Cleantech in Houthalen

kolenwasserij BERINGEN

10 voorstellen voor SALK

Belgisch Limburg wordt in 2015 getroffen door de sluiting van de FORD fabriek te Genk. Het SALK programma moet nieuwe economie stimuleren. Transit_LAB formuleerde in 2012 tien voorstellen.

kolenwasserij BERINGEN

10 propositions for SALK

In 2015, Belgian Limburg is hit by the closure of the FORD factory in Genk. The SALK programme is to stimulate new economy. In 2012, transit_LAB defined ten propositions. 

bedrijventerrein

Energie Onafhankelijke Bedrijventerreinen

Industrieterreinen worden vaak ten onrechte als problematische no go area’s gezien. Ook bedrijven zelf zijn te veel in zichzelf gekeerd, terwijl meer collectief handelen winst kan opleveren voor iedereen en voor het milieu. Transit_LAB heeft een concept uitgewerkt volgens het welke bedrijfsterreinen maximale onafhankelijkheid kunnen bereiken op het vlak van energiebehoefte en kunnen optimaliseren op … Meer lezen over Energie Onafhankelijke Bedrijventerreinen

bedrijventerrein

Energy-Independent Industrial Estate

Industrial estates are often wrongly viewed as problematic no-go areas. Companies, too, are too withdrawn, whereas more collective action can be profitable for everyone, and for the environment. Transit_LAB has devised a concept through which industrial estates will be able to reach maximum independence in terms of energy demand, and to optimise in terms of … Meer lezen over Energy-Independent Industrial Estate

connect

film ‘CONNECT!’

Een videoreportage van journalist Inge Becks. In gesprekken met 7 opinieleiders uit het netwerk van transit_LAB / Het Vervolg – COALFACE wordt de visie onderbouwd voor de maatschappelijke uitdaging in het transitiewerk van vandaag. 15 minuten bijtanken!

connect

movie ‘CONNECT!’

A (Dutch spoken and subtitled) video by journalist Inge Becks. In talks with 7 opinion leaders from the network of transit_LAB / COALFACE the vision behind the contemporary transition work is developed. 15 minutes of charging your batteries !