PROJECTS

De kolenwasserij van Beringen

De Kolenwasserij van Beringen is het grootste industriële erfgoedgoedgebouw van Vlaanderen en staat, ondanks een bescherming als monument, reeds 30 jaar te verkommeren. Het Vervolg, partner van transit_LAB, verzette zich, samen met de Limburgse mijnwerkers- en erfgoedverenigingen tegen de afbraak. In de zomer van 2021 nam transit_LAB twee opmerkelijke initiatieven om een duurzame toekomst van … Meer lezen over De kolenwasserij van Beringen

The Beringen Coal Washing Plant

The Coal Washing Plant in Beringen is the largest industrial heritage building in Flanders and, despite being protected as a monument, has been neglected for 30 years. Het Vervolg, partner of transit_LAB, opposed the demolition, together with the Limburg miners and heritage associations. In the summer of 2021, transit_LAB took two remarkable initiatives to achieve … Meer lezen over The Beringen Coal Washing Plant

WASTE REFINERY

Het alternatief voor verbrandingsovens en stortplaatsen ! De maatschappij staat voor een grote uitdaging inzake hergebruiken van materialen. Transit_LAB heeft de oplossing! WASTE  REFINERY is een (aangepaste) toepassing van betrouwbare technologie uit de mijnbouw. De ‘WASTE REFINERY’ is een hoog performante scheidings – en zuiveringsinstallatie die al de bruikbare grondstoffen uit huishoudelijk afval wint. Enerzijds … Meer lezen over WASTE REFINERY

WASTE REFINERY

The alternative to incinerators and landfill sites! Our society is facing a big challenge in terms of materials recycling. Transit_LAB has the solution! WASTE REFINERY  is an (adapted) application of reliable mining technology. The WASTE REFINERY is a high-performance separation and purification installation which extracts all usable resources from domestic waste. On the one hand, … Meer lezen over WASTE REFINERY

Masterplan Marcasse Borinage

VZW Het Vervolg en cvba transit_LAB hebben in 2017 de schouders gestoken onder de creatie van een masterplan voor de historisch belangrijke koolmijn van Marcasse in de Borinage. De Borinage is de wieg van de industriële mijnbouw en de arbeidersstrijd in Europa. De koolmijn Marcasse is internationaal belangrijk omdat schilder Vincent Van Gogh er zijn … Meer lezen over Masterplan Marcasse Borinage

Masterplan Marcasse Borinage

Het Vervolg / COALFACE and transit_LAB put their shoulders to the wheel in 2017 with the creation of a master plan for the historically important Marcasse coal mine in the Borinage. The Borinage is the cradle of industrial mining and the workers struggle in Europe. The Marcasse coal mine is internationally important because painter Vincent … Meer lezen over Masterplan Marcasse Borinage

bedrijventerrein

Energie Onafhankelijke Bedrijventerreinen

Industrieterreinen worden vaak ten onrechte als problematische no go area’s gezien. Ook bedrijven zelf zijn te veel in zichzelf gekeerd, terwijl meer collectief handelen winst kan opleveren voor iedereen en voor het milieu. Transit_LAB heeft een concept uitgewerkt volgens het welke bedrijfsterreinen maximale onafhankelijkheid kunnen bereiken op het vlak van energiebehoefte en kunnen optimaliseren op … Meer lezen over Energie Onafhankelijke Bedrijventerreinen

bedrijventerrein

Energy-Independent Industrial Estate

Industrial estates are often wrongly viewed as problematic no-go areas. Companies, too, are too withdrawn, whereas more collective action can be profitable for everyone, and for the environment. Transit_LAB has devised a concept through which industrial estates will be able to reach maximum independence in terms of energy demand, and to optimise in terms of … Meer lezen over Energy-Independent Industrial Estate

connect

film ‘CONNECT!’

Een videoreportage van journalist Inge Becks. In gesprekken met 7 opinieleiders uit het netwerk van transit_LAB / Het Vervolg – COALFACE wordt de visie onderbouwd voor de maatschappelijke uitdaging in het transitiewerk van vandaag. 15 minuten bijtanken!

connect

movie ‘CONNECT!’

A (Dutch spoken and subtitled) video by journalist Inge Becks. In talks with 7 opinion leaders from the network of transit_LAB / COALFACE the vision behind the contemporary transition work is developed. 15 minutes of charging your batteries !