WASTE REFINERY & GENCOAL

Het alternatief voor verbrandingsovens en stortplaatsen !
De maatschappij staat voor een grote uitdaging inzake hergebruiken van materialen. Transit_LAB heeft de oplossing! WASTE  REFINERY & GENCOAL is een (aangepaste) toepassing van betrouwbare technologie uit de mijnbouw.

De ‘WASTE REFINERY’ is een hoog performante scheidings – en zuiveringsinstallatie die al de bruikbare grondstoffen uit huishoudelijk afval wint.
GENCOAL (generated coal) is de brandstof, vergelijkbaar met steenkool, die gemaakt wordt uit de hoog calorische fractie van het afval. GENCOAL kan dienen voor co-verbranding of als basis voor het maken van syngas.

WASTE REFINERY & GENCOAL is in 2013 / 2014 door transit_LAB ontwikkeld voor een Intercommunale maatschappij voor huisvuilverwerking in Tsjechië en wordt door cvba transit_LAB wereldwijd gepromoot.

Deze nieuwe techniek is vooral economisch en ecologisch sterker dan huidige technieken: lage investering, lage kosten, positieve return voor mens en milieu. Transit_LAB gelooft dat dit een wereldwijde toepassing zal kennen en bereidt zich voor op een industriële toepassing van dit project.

De grote voordelen:
•    Een investeringskost van 10 % van een klassieke verbrandingsoven, gebruik makend van soliede en bewezen technologie.
•    Een kostprijs tussen € 35 en €56 / ton, zonder de valorisatie van materialen en brandstof.
•    Een maximaal en direct hergebruik van materialen.
•    Controle op alle milieutechnische neveneffecten.

Dit project wordt ontwikkeld samen met IPAS  www.ipas.world
Transit_LAB zoekt industriële investeerders voor dit project.

Download hier de brochures.


WASTE REFINERY & GENCOAL

The alternative to incinerators and landfill sites!

Our society is facing a big challenge in terms of materials recycling. Transit_LAB has the solution! WASTE REFINERY & GENCOAL is an (adapted) application of reliable mining technology.

The WASTE REFINERY is a high-performance separation and purification installation which extracts all usable resources from domestic waste.
GENCOAL (generated coal) is the fuel, comparable to coal, made from the high calorific fraction of this waste. GENCOAL can serve co-incineration or other energetic processes like syngas production.

WASTE REFINERY & GENCOAL was developed in 2013 / 2014 by transit_LAB for an Intercommunal society for domestic waste processing in the Czech Republic and is promoted on a global scale by the cooperative company transit_LAB.

This new technique is above all economically and ecologically stronger than current techniques: low investment, low cost, positive return for mankind and the environment. Transit_LAB believes that this will be applied globally and is preparing for an industrial application of the project.

The main advantages:

  • An investment cost of 10 % of a classic incinerator, using solid, tried and tested technology.
  • A cost of between €35 and €56 / tonne, excluding the valorisation of materials and fuel.
  • A maximal and direct recycling of materials.
  • Control on all environmental side effects.

This project is developed together with IPAS   www.ipas.world
Transit_LAB is looking for industrial investors in this project.

Request your folder or download here.